АУТОМЕЙШЪН ПЛЮС ЕООД сключи АДБФП №BG16RFOP002-2.040-0785-C01 “Подобряване на производствения капацитет на АУТОМЕЙШЪН ПЛЮС ЕООД“ с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е чрез инвестиции в специализирани софтуерни приложения, оборудване и нови технологии да се повиши призводствения капацитет и да се подобри експортния потенциал на предприятието.

Бенефициент: АУТОМЕЙШЪН ПЛЮС ЕООД

Обща стойност: 300 000 лева, от които 178 500 лева европейско и 31 500 лева национално съфинансиране.

Начало: 07.12.2020г.
Край: 07.12.2021г.

Проект № BG16RFOP002-2.073-3623-C01

Наименование: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Процедура: BG16RFOP002-2.073 – Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

ОП „Иновации и конкурентоспособност“, 2014-2020г.

Бенефициент: АУТОМЕЙШЪН ПЛЮС ЕООД

АУТОМЕЙШЪН ПЛЮС ЕООД е изпълнител на административен договор за БФП №BG16RFOP002-2.073-3623-C01 по ОП Иновации и конкурентоспособност, 2014-2020г., свързан с преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Проектът се финансира със средства от Европейския фонд за регионално развитие и чрез национално финансиране.

Избухването на епидемията от COVID-19 доведе до затруднения в дейността ни и отрицателни икономически последици за бизнеса ни, чиято продължителност и обхват са пряко свързани с въведените рестрикции на национално и международно ниво, както и с времето, необходимо за разрешаване на проблема с разпространението и овладяването на заразата. Благодарение на подкрепата от ОП „Иновации и конкурентоспособност“, 2014-2020г., по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, АУТОМЕЙШЪН ПЛЮС ЕООД цели запазване на работните места и трудовите възнаграждения на техническия персонал, и преодоляване недостига на средства, изпълнявайки стриктно произтичащите задължения и отговорности от одобрения договор за БФП № BG16RFOP002-2.073-3623-C01.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на стабилност на работните места, положителен икономически ефект по отношение на АУТОМЕЙШЪН ПЛЮС ЕООД и преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.