АУТОМЕЙШЪН ПЛЮС ЕООД сключи договор № BG16RFOP002-6.002-0647-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Главната цел на проекта е чрез инвестиции в машини, съоръжения и системи да се подобри енергийната ефективност в производствената база на предприятието. При изпълнение на проекта ще бъдат спазени хоризонталните политики за равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

Общата стойност на проекта е 59 700лв., от които 29 850 лв. европейско финансиране от ЕФРР и 29 850 лв. собствено съфинансиране. Срокът за изпълнение е 10 месеца с начало 21.09.2022г. и край 21.07.2023г.

АУТОМЕЙШЪН + ЕООД сключи договор № BG16RFOP002-2.040-0785-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

АУТОМЕЙШЪН + ЕООД произвежда високотехнологични продукти и технологии, предназначени за автоматизирано управление и регулиране на процеси в сградната и домашна автоматизация, което води до намаляване на експлоатационните разходи на енергия и лесното управление на използваните ресурси за отопление, охлаждане, осветление и слънце защита в една сграда или дом. Настоящият проект е свързан с инвестиции в специализирани софтуерни приложения, оборудване и нови технологии за повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятието.

Предвидена е инвестиция в материални и нематериални активи, финансирани от Регламента за минимална помощ, които ще повишат производствения капацитет на предприятието и ще подобрят производствените процеси. Ще се преодолеят проблемите в „тесните места“ на проектирането и производството, ще се осигури спестяване на основни ресурси, ще се елиминира ръчен труд и ще се подобри качеството на крайните изделия. Проектът предвижда увеличаване на продукцията за вътрешния и чуждестранния пазар и устойчиво развитие на компанията. Проектното предложение попада в тематична област „Мехатроника и чисти технологии“ на ИСИС, защото ще подпомогне производство на повече и по-качествени продукти, представляващи интелигентни системи и уреди и причисляващи се към поднаправление „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“. Инвестицията ще осигури подобрен производствен капацитет на цялото предприятие и постигане на ритмичност на производствения процес. По този начин ще се осигури по-висока добавена стойност за предприятието, което очаква ръст на нетните приходи от продажби, нарастване на приходите от износ и нарастване на производителността. При изпълнение на проекта ще бъдат спазени хоризонталните политики за равнопоставеност и недопускане на дискриминация и ще бъде постигната екологична устойчивост.

Общата цел на проекта е повишаване на производствения капацитет на микро предприятие от София, което ще му осигури повишена конкурентоспособност и засилване на експортния потенциал.

Специфични цели:

– Повишаване производствения капацитет за производство на контролери ( смарт системи) за сградна автоматизация, чрез преодоляване на проблемните „тесни места“ в технологичния процес.

– Оптимизация и автоматизация на процеса на проектиране и тестване на продуктите, чрез внедряване на специализирани софтуерни приложения.

– Постигане на висока степен на автоматизация на специфични технологични операции, което води до нарастване на производителността в цялото предприятие.

– Разширяване на капацитета на кандидата за производство на всички фирмени продукти и създаване на предпоставки за устойчив износ в чужбина.

– Постигане на устойчив икономически растеж и добавяне на стойност към бизнес модела на кандидата, чрез внедряване на иновативни за бранша технологии.

Обща стойност на проекта: 300 000.00 лв., от които 178 500.00 лв. европейско и 31 500.00 лв. национално съфинансиране.

Проект № BG16RFOP002-2.073-3623-C01

Наименование: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Процедура: BG16RFOP002-2.073 – Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

ОП „Иновации и конкурентоспособност“, 2014-2020г.

Бенефициент: АУТОМЕЙШЪН ПЛЮС ЕООД

АУТОМЕЙШЪН ПЛЮС ЕООД е изпълнител на административен договор за БФП №BG16RFOP002-2.073-3623-C01 по ОП Иновации и конкурентоспособност, 2014-2020г., свързан с преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Проектът се финансира със средства от Европейския фонд за регионално развитие и чрез национално финансиране.

Избухването на епидемията от COVID-19 доведе до затруднения в дейността ни и отрицателни икономически последици за бизнеса ни, чиято продължителност и обхват са пряко свързани с въведените рестрикции на национално и международно ниво, както и с времето, необходимо за разрешаване на проблема с разпространението и овладяването на заразата. Благодарение на подкрепата от ОП „Иновации и конкурентоспособност“, 2014-2020г., по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, АУТОМЕЙШЪН ПЛЮС ЕООД цели запазване на работните места и трудовите възнаграждения на техническия персонал, и преодоляване недостига на средства, изпълнявайки стриктно произтичащите задължения и отговорности от одобрения договор за БФП № BG16RFOP002-2.073-3623-C01.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на стабилност на работните места, положителен икономически ефект по отношение на АУТОМЕЙШЪН ПЛЮС ЕООД и преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.